دنیای اطلاعات علمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٢٧

به نام خدا

سلام به شما

به وبلاگ علمی ما خوش آمدید

 

اگر دوست دارید اطلاعات بیشتری در زمینه های مربوط به مقالات و

سمینارهای علمی داشنته باشید اینجا کلیک کنید

سایت های مرتبط

 

نام خدا حکیم
مراحل عمومی نگارش مقاله علمی

الف: اقدامات مقدماتی

1. تصمیم گیری در مورد عنوان مقاله
 
نگاه کلی : عنوان مقاله باید اشاره ای§ به کلید واژه ای داشته باشد که ناظر بر کل مباحث مقاله باشد و در یک مفهوم کلی در عنوان اصلی مقاله منعکس شود.
 
نگاه مشخص: عنوان مقاله باید اشاره به حرف اصلی§ مقاله داشته باشد که در عنوان فرعی منعکس می شود.
1)
مطالعه امکانات تحقیق و عملی بودن تحقیق (لازم است به سئوالات ذیل توجه شود):
2)
آیا اطلاعات کتابخانه ای در خصوص سئوال و موضوع اصلی تحقیق وجود دارد؟
3)
آیا امکان نگارش مقاله با توجه به محدود بودن زمان تعیین شده تحقیق و سایر محدودیت های کار تحقیق وجود دارد؟

4) چه مقدار سئوال اصلی مقاله مرتبط با موضوع درس و سابقه مطالعاتی محقق است؟

2. تهیه طرح کلی و نمودار تحقیق
سرفصل ها، عناوین فرعی هر فصل و احیانا زیر عنوان های عناوین فرعی مشخص شود بگونه ای که در یک صفحه کل کار در قالب یک طرح قابل رویت باشد.
3.
نگارش حرف اساسی مقاله
حرف اساسی مقاله به خواننده توضیح می دهد که مقاله در مورد چه خواهد بود و چه نکته اساسی را نویسنده مقاله بیان می کند و به عبارتی چه نکته جدیدی را نویسنده مقاله به مطالعات پیشین و یا اساسا به دانش بشری اضافه می کند.

ب. جمع آوری اطلاعات

 با افرادی که در رابطه با موضوع تحقیق مورد نظر شما، تجربه علمی گسترده دارند،§ در خصوص روش انجام تحقیق، نظریه های مهم، کتابهای مهم و مسائل اساسی تحقیق مشورت شود. در صورتیکه تحقیق جنبه بین رشته ای دارد، با محققین چند حوزه مشورت شود.
§ از جمع آوری اطلاعات پراکند پرهیز شود.
 
مرور اجمالی بر کتاب ها، مقالات و§ خلاصه مقالات در ارتباط با موضوع صورت بگیرد.
 
مطالب همزمان با جمع آوری وارد§ کامپیوتر شود و بر اساس فصول مربوطه و عناوین فرعی دسته بندی شود.

ج‌. نگارش متن اصلی مقاله

مقاله علمی دارای پنج جزء اساسی است که حتما با عنوان مستقل از هم متمایز شود:
1)
مقدمه
2)
متن اصلی مقاله
3)
نتیجه گیری
4)
کتابنامه منابع
5)
ضمائم و زیرنویس ها

ج – 1. نگارش مقدمه

نظر به اینکه مقدمه و جمع بندی باید ناظر بر بدنه اصلی مقاله باشد، لازم است پس از پایان یافتن بدنه اصلی مقاله تدوین شود. نکاتی که در نگارش مقدمه باید بدان توجه کرد عبارتند از:
 
در پاراگراف اول مقاله، عبارت های جذاب نسبت به موضوع (اهمیت§ موضوع و نقش آن در حوزه اصلی تحقیق مثلا حوزه جامعه شناسی ارتباطات و فرهنگ) اصلی مقاله بکار گرفته شود.
 
عبارات خلاصه ای که خواننده را متوجه موضوع اصلی مقاله§ بکند در بخش اولیه مقدمه نگارش شود.
 
مقدمه تاریخی که منعکس کننده مطالعات پیش§ باشد و به نوعی منعکس کننده نظریه پردازان حوزه اصلی مقاله و سئوال اصلی مقاله باشد ذکر شود.
 
ارائه مطلب اساسی مقاله در یک پارگراف§
 
در پاراگرف آخر مقدمه§ اشاره اجمالی به مباحثی که مقاله به آن خواهد پرداخت، ضروری است.

ج – 2. متن اصلی مقاله

متن اصلی تحقیق باید عناوین اساسی را که در نمودار کلی تحقیق پیش بینی شده دنبال کند، اگر چه در مسیر نگارش مقاله ممکن است تغییراتی در نمودار اولیه مقاله اعمال می شود.
ابتدا لازم است زیر هر یک از عناوین از قبل تدبیر شده، چند پارگراف توضیحی نگارش شود و به مرور با تکیه بر اطلاعات جمع آوری شده مطالب توسعه داده شود.
متن اصلی مقاله باید به دو قسمت به هم مرتبط تقسیم شود:
1)
بخش نظری: در این بخش، 1) مفاهیم کلیدی تحقیق، 2) حوزه مطالعاتی تحقیق، 3) نظریه های بزرگ مربوط به سئوال اصلی مقاله 4) و نظریه های خاص که بصورت مشخص مرتبط با سئوال اصلی مقاله باشد همراه با مباحث ترکیبی که ابعاد مختلف موضوع مورد بحث را تبیین می کند، مطرح می شود.
2)
بخش عملی: در بخش عملی تحقیق با استفاده از پشتوانه های نظری مقاله، سئوال اصلی تحقیق در قالب مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و یا در قالب مطالعه میدانی مورد بررسی قرار می گیرد.
نکته مهم: بین مباحث نظری و عملی مقاله ارتباط معناداری برقرار شود و از ارائه مطالب بصورت جزائر جدا افتاده و بدون ارتباط با یکدیگر پرهیز شود.

ج – 3. نگارش نتیجه گیری نهائی

 لازم است جمع بندی هماهنگی از مباحث مختلف متن اصلی مقاله در ارتباط با سئوال§ اصلی مقاله، ارائه شود.
 
بین خلاصه کردن و استنتاج قاعده مند مطالب مقاله تفاوت§ وجود دارد.
 
در بخش نتیجه گیری، تلاش می شود با تکیه بر سئوال اصلی مقاله و§ مباحث مطرح شده، قواعد کلی، نظریه ها و دیدگاه های منتزع از مطالعات تحقیق منعکس شود.
 
دیدگاه نهائی نویسنده نیز در نتیجه گیری پایانی طرح می شود.§

نکته مهم: بین مطالب مطرح شده در مقدمه، متن اصلی مقاله و نتیجه گیری باید یک ارتباط منطقی وجود داشته باشد.

ج – 4. کتابنامه و کیفیت ارجاعات به سایر کتب و مقالات و تدوین کتابنامه پایانی مقاله

در متن مقاله انواع ارجاعات وجود دارد:
 
نقل قول مستقیم: نقل قول مستقیم§ حتما باید داخل گیومه قرار گیرد و در پایان نقل قول با ذکر (فامیل نویسنده، سال انتشار مطلب و صفحه) مطلب را به اتمام رساند. می توان قبل از نقل قول ارجاع را بصورت ذیل ذکر نمود:
استیفن والت (1992:323) انقلاب را "از بین بردن یک دولت مستقل توسط اعضا همان جامعه و جایگزین کردن دولت جدید مبتنی بر نظام سیاسی جدید" تعریف کرده است.
 
نقل قول غیر مستقیم: در نقل قول غیر مستقیل ساختار جمله بندی§ عوض می شود و حتی اصطلاحات و الفاظ تغییر می کند. در چنین مواردی صرفا "قامیل نویسنده و سال انتشار مطلب" مثلا (گیدنز، 1999) ذکر می شود.
 
ارجاع به چندین§ نویسنده: برای اشاره به یک مطلب گاهی نام چند نویسنده به ترتیب سال انتشار مطلب ذکر می شود، تا گستردگی توجه به موضوع مورد نظر و توجه نویسنده به مطالعات پیشین منعکس شود. مثلا بعد از یک پاراگراف و یا یک مفهوم خاص نوشته می شود (دورکیم، 1976، مارکس، 1980، وبر، 1982، فیدرستون، 1989، گیدنز، 1999 و هال، 2000).

روش تنظیم کتابنامه

 در ساختار کلی کتابنامه به نکات ذیل توجه شود:§
1.
رعایت ترتیب الفباء
2.
در مورد هر نویسنده ترتب زمانی رعایت شود .
3.
در صورتی که منبع مربوط به ژرنال و یا مجموعه مقالات و یا دائره المعارف است، ص ص نوشته شود.
 
کتابنامه§ کتاب
فامیل، حرف اول اسم، سال انتشار، عنوان کتاب، شهر محل انتشار کتاب، ناشر
دو نمونه:
1.
آلبرو، مارتین (1380) عصر جهانی: جامعه شناسی پدیده جهانی شدن، ترجمه نادر سالارزاده و بیتا اسکندی نژاد، تهران، موسسه انتشارات آزاد اندیشان.
2.
بهکیش، م. م. (1380) اقتصاد ایران در بستر جهانی شدن، تهران، نشر نی.

 کتابنامه مقاله§
فامیل، حرف اول اسم، سال انتشار، عنوان مقاله، نام ژرنال، شماره ژرنال، شماره صفحه به صورت ص ص
Dyer, C. H. (1993) Eco-Cultures: Global Culture in the Age of Ecology, in Journal of International Studies, vol. 22 (3), pp. 483-501.
فروید، ز. (1382) ورای اصلی لذت، ترجمه یوسف اباذری، ارغنون، شماره 21، ص ص 25-81.

توجه داشته باشید که تنظیم کتابنامه و ارجاع به دائره المعارف، وب سایت های کامپیوتری و ... از همین ساختار کلی تبعیت می کند ولی در هرکدام اختصاصات خاصی وجود دارد که لازم است به منابع تفصیلی در خصوص شیوه نگارش کتابنامه و ارجاعات مراجعه کنید.

ج – 5. زیر نویس ها و ضمائم
 
مطالبی که نیازمند توضیح می باشد و توضیح آن در§ متن موجب انقطاع مباحث مقاله می شود، در زیر نویس توضیح داده می شود.
 
اساسا§ هر گونه مطلب توضیحی که اشراف خواننده را بر مطلب توسعه می دهد و درج آن در متن مقاله موجب پیچیدگی یا بریدگی مباحث می شود، می تواند در زیر نویس نگارش شود.
§ معادل انگلیسی اصطلاحات در زیر نویس نوشته شود (از آوردن کلمات انگلیسی در متن مقاله پرهیز شود و نام نویسندگی خارجی و اصطلاحات به زبان اصلی در زیر نویس آورده شود).
 
توضیحات یا باید در زیر صفحه نوشته شود و یا در پایان مقاله آورده شود§ (زیر نویس در زیر صفحه رجحان دارد) منتهی حتما باید ملتزم به یکی از این دو سیستم شد و در کل مقاله از آن استفاده نمود.
 
ضمائم مقاله مثل نمونه پرسشنامه، بعضی§ جداول مربوط به تحقیق و ... بعد از کتابنامه آورده شود.

د. کنترل نهائی کار و ویرایش نهائی تحقیق
 
نگارش املائی و ادبی را کنترل§ کنید
 
نظم عبارت ها را کنترل کنید§
 
ارتباط فصول مختلف مقاله را با هم بررسی§ کنید
 
ارتباط بین مقدمه، متن اصلی مقاله و نتیجه گیری مقاله را بازنگری§ نمائید.
 
در هر فصل ارتباط بین پاراگراف ها را کنترل کنید.§
 
ارتباط بین§ منابع ارجاع داده شده و کتابنامه را کنترل کنید.

ح. نگارش خلاصه مقاله در یک پاراگراف
خلاصه مقاله ای در 150 کلمه تنظیم کنید که مطالب ذیل را در بر داشته باشد:
 
اشاره ای به سئوال اصلی مقاله§
 
مطالب§ اصلی مقاله
 
جمع بندی نهائی مقاله§
روش تدوین خلاصه و نقد کتاب

1. ویژگی های شکلی:
مشخصات کتابنامه ای کتاب در قسمت بالای مقاله نوشته شود.
در پاراگراف اول مقاله نام نویسنده کتاب و عنوان کتاب ، همراه با نگاه کلی نگارنده به کتاب، خوانندگان اصلی کتاب و ارزیابی کلی ذکر شود.
متن نگارش شده به دو قسمت عمده تقسیم شود:
بخش توصیفی تحلیلی: 70 در صد نقد و خلاصه را شامل می شود
بخش ارزیابی و نقد: 30 درصد نقد و خلاصه را شامل می شود.
تعداد کلمات نقد و خلاصه بین 700 تا 1000 کلمه باشد (سه تا چهار صفحه A4).

2. بخش توصیفی به سئوالات زیر پاسخ می دهد:
 
نقطه نظرهای فرضی نویسنده§ چیست؟
 
نقطه نظر های نویسنده ممکن است بصورت صریح بیان نشود ولی در تحلیل مطالب§ و استفاده عملی از دیدگاه ها انتزاع شود.
 
معمولا نقطه نظرات فرضی نویسنده در§ مقدمه کتاب نوشته می شود.
 
نقطه نظرهای اصلی نویسنده چیست؟§
 
این نوع مطالب§ نیز ازتوضیحات و تصریحات مقدمه اتخاذ می شود..
 
ارتباط کتاب را با کتابهای§ مشابه در رابطه با موضوع اصلی کتاب، مورد بررسی قرار دهید.
 
چه مباحث تکمیلی§ در این کتاب در مقایسه با کتابهای مشابه مطرح شده است؟
 
آیا این کتاب اطلاعات§ جدیدی را به حوزه مطالعاتی مربوطه اضافه کرده است؟
 
آن اطلاعات جدید§ چیست؟
 
آیا کتاب در موضوع خود منحصر به فرد است؟§
 
این کتاب برای چه نوع§ خوانندگانی بیشتر مورد استفاده خواهد بود؟
 
با چه معیار اساسی کتاب را می توان§ مورد قضاوت قرار داد؟
 
آیا نویسنده در توسعه دیدگاه های اصلی خود موفق بوده§ است؟ توضیح دهید.

3. ارزیابی کتاب
در ارزیابی کتاب به سئوالات ذیل پاسخ داده می شود:
 
چه§ مقدار کتاب به اهداف خود، تحقق بخشیده است؟
 
برای اثبات ادعا، چه مستنداتی،§ مورد استفاده نویسنده قرار گرفته است؟ آیا این مستندات قانع کننده است؟
 
چرا و§ چرا نه؟ آیا نویسنده بصورت قابل اعتناء نقطه نظرات اصلی خود را مورد توجه قرار می دهد؟ آیا اطلاعات و تحقیقات متنابه و قابل اعتنائی در ارتباط با ادعاهای نویسنده ارائه شده است؟ یا صرفا عناوین و مطالبی است که اثبات شده نیست (در این بخش باید به بودن و نبودن مفاهیم کلیدی و نظریه های اساسی توجه نمود و مورد تحلیل قرار داد).
 
چه ایده ها و امکانات جدیدی توسط نویسنده مطرح شده است؟§
 
چه مطالبی§ از نظر نویسنده افتاده است؟
 
در مقایسه کتاب با سایر کتاب های که در این موضوع§ نگارش شده است، چه ارزیابی دارید؟
 
چه مطالب اساسی، شما را قانع نکرده§ است؟
 
تجربه شخصی و نظر شخصی شما با توجه به نوع نگاهی که دارید در مورد کتاب§ چیست؟
4.
چند نکته مهم
1.
نقد کتاب بصورت یک مقاله علمی نگارش می شود.
2.
روش ارجاعات و تنظیم کتابنامه پایان نقد، تابع همان سیستم ارجاعات و کتابنامه مقاله علمی است.
3.
در نقد کتاب، نویسنده تلاش می کند نقطه نظرات خود را در یک چهارچوب تئوریک ارائه کند و راه جدیدی را برای نگرش به موضوع و مطالب کتاب و نگاه تکمیلی آینده پیدا کند.

 

 

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٢٠

2962000.PERSIANBLOG.ir

  وبلاگ ديگری در زمينه های علمی است

                                                                                

 

یک مقاله جالب تحقیقی

 

 

 

                                                                                                    

موضوع:بررسي تأثير ميزان كودك آزاري بر سلامت رواني پسر و دختر در مقطع دبيرستان و ابتدائي در سال 83 82

در تحقيق حاضر تأثير ميزان كودك آزاري بر سلامت رواني پسر و دختر در مقطع دبيرستان و ابتدائي در سال 83 82 مورد مطالعه قرار گرفته. هدف كلي تحقيق پرداختن به اين موضوع مي باشد كه: آيا كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان دختر و پسر تأثير مي گذارد؟ براي اين منظور از پرسشنامة محقق ساخته كودك آزاري و سلامت عمومي توسط 100 نفر از كودكان پس و 100 نفر كودكان دختر بصورت تصادفي انتخابي شده بودند تكميل گرديد.

فرض بر اين بود كه كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان تأثير زيادي مي گذارد. به اين منظور تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها، ميانگين، واريانس، نمرات دو گروه بعد از محاسبه با استفاده از آزمون  t و ضريب همبستگي پيرسون (r) با هم مقايسه شد. نتايج حاصل مؤيد اين مطلب است كه كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان پسر و دختر تأثير زيادي ندارد.

اما نكتة جالب توجه اينجاست كه بر خلاف تحقيقات انجام گرفتة قبلي و برخلاف انتظار از نظر تأثير كودك آزاري بر سلامت رواني دختر و پسر تفاوت معني داري مشاهده نشده به اين معني كه كودك آزاري تأثيري بر سلامت عمومي و رواني آنها ندارد. و اين امر تا حدود زيادي مي تواند به محدوديت هاي تحقيق مربوط مي باشد.

محل انجام تحقيق: دانشگاه آزاد اسلامی

 
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٧

 

 

welcome

for you my dear all of the beautiful in world

 

اينجا را كليك كنید

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٧

 خوش آمديد

 

 

مجيد ظروفی

 

welcome      majid zorofi

نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٤
بنام خدا

 

 می گویند

 

اگر جامعه پذیری بهتر باشد پس               نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

اگر کنترل تخلفات رانندگی بیشتر باشد پس     نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

اگر گرایش به منافع جمعی بیشتر شود پس     نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 وبالاخره اینکه باید جوانان بر اساس برنامه ریزی  مشخص اآموزشهای مربوط به

رفتارهای اجتماعی را فر گیرند.      تا

تصور و ارزش تقدم منافع جمعی بر منافع فردی گسترش یابد

اگر گرایش به مذهب  بیشتر شود پس          نظم اجتماعی بهتر خواهد شد.

 

 

مقاله

 

 

1. 
یکی ازمعضلات اجتماعی جوامع پدیده جرم وبزهکاری است بی تردید این پدیده شوم که خود  حاصل  زندگی  اجتماعی انسانهاست  تأثیرات مخربی  را برای  افراد  خانواده و اجتماع  بوجود می آورد  از این   جهت در اغلب جوامع برای رفع این مشکل و نهایتا" پیشگیری از وقوع جرم تحقیقات وسیعی انجام گرفته است.

 

2. 

 

3.  متخصصان و کارشناسان ، مددکاران ، حقوقدانان ، جامعه شناسان و معتقدند برای ایمن سازی افراد  جامعه و تقلیل  آسیب های  اجتماعی باید  به  بررسی  علل و عوامل و شرایط  بزه  دیدگی در خانواده  بپردازد  که  از مهمترین  این  شرایط  و یا  عوامل تحصیلات،شغل، سطح درآمد ، سن ، اختلافات ، طلاق ، فوت ، اعتیاد و اختلالات روانی والدین و می باشد . تاریخ  جرم و جنایت ، متأسفانه  تاریخ  بشر است  و پدیده ای

 

4.  نیست که به زمان و مکان خاصی بستگی داشته باشد جز اینکه فرهیختگی مردم بعا" باعث حساسیت بیشترشان به پدیده بزهکاری مخصوصا" در میان جوانان  شده است به عبارت دیگر رشد و گسترش  آموزش  و پرورش ، انتظارات  مردم  را  از  خویشتن و همدیگر بیشتر کرده است  و برای انسان معاصر ، انسانی که از لحاظ پیشرفت های علمی و صنعتی  در تاریخ  خود  بی نظیر است ، واقعا" دشوار است  که هر روز شاهد انواع متعدد جنایت ها باشد وازکنترل خویشتن درماند به همین سبب،موضوع ارتکاب جرم و جنایت یا بزهکاری جوان امروزه یکی از مهمترین پدیده ها و مسائل مورد بحث شده است. و از آنجایی که کم نیستند جوانانی که در جامعه مورد ارتکاب اعمال خلاف و ضد  اجتماعی  می شوند  و بسوی  کارهای خلاف  کشیده  می شوند  ما به  بررسی چگونگی  بوجود آمدن  یک  فرد بزهکار  از  میان  جوانان  پرداختیم  تا  ببینیم  چگونه  می شود و چه کارهایی چه در خانه و چه در بیرون از خانه موجب می شود تا یک فرد سالم تبدیل به  فردی  بزهکار در جامعه 

 

5.  شود . و از  آنجا  که  ناهنجاریهای  رفتاری و بزهکاریهای  اجتماعی یکی از همترین مسائل و مشکلات اجتماعی در جوامع گوناگون است  و جوامع  بشری  در طول  مان و بخصوص در قرن حاضر به انواع انحرافات و رفتارهای بزهکارانه مواجه بوده است . از دیدگاه جامعه شناسی کسی از مادر بزهکار یا کجرومتولد نمی شود بلکه بزه تحت شرایط خاص اجتماعی بوجود می آید و انسان تحت تأثیر نهادهای خانواده،تعلیم و تربیت ، دین ، اقتصاد ، سیاست و نهادهای فرعی دیگر جامعه  خویش  می باشد و به  همین  دلیل  چگونگی  رفتار و شخصیت  افراد  به چگونگی

 

6.  ساختار این نهادها بستگی دارد.به عبارت دیگر اگر عوامل اجتماعی شدن فرد یعنی والدین خانواده ، محیط ، اطرافیان ، دانشگاه و دوستان و وسایل ارتباط جمعی ، طوری سازمان یافته باشند که در هویت یابی و همانندسازی  جوانان به آنان کمک کنند  مسائل و مشکلات حاد ایجاد و آشکار نخواهد شد ولی اگر این عوامل به گونه ای دیگر شرایط بحرانی ایجاد نماید جوان بسوی ناهنجاری و بزهکاری سوق داده خواهد شد . سریعترین و کوتاهترین راه برای تشخیص گرایشها و رغبتهای افراد در

 

7.  زمینه های مختلف این است که نظر خود آنها را درباره این مسائل جویا شویم .

 

1.  این مقاله به نگرش دانشجویان به بزهکاری در جامعه در دانشگاه آزاد اسلامی مربوط می شود.

 

2.  وقتی فردی در جامعه دست به جرم و جنایت و اعمال خلاف قانون می زند از دیگر افراد آن جامعه سلب آسایش می کند و افراد نمی توانند به راحتی به زندگی عادی و روزمره خود بپردازند و به راحتی به دیگران اعتماد کنند البته نباید خدمات نیروهای انتظامی و پلیس را برای ایجاد آسایش و نظم نادیده گرفت . برای اینکه بتوان جامعه ای متشکل از افرادی سالم و سازنده داشت باید از میزان نگرش افراد آگاهی یافت و با تقویت نگرش های مثبت و سرکوب نگرش های منفی جامعه و افراد جامعه را در جهت پیشبرد اهداف جامعه راهنمایی کرد که همواره و همیشه پیشگیری بهتر از درمان است.

 

عواملی که در بزهکاری افراد موثرند عبارتند از عوامل فردی و شخصی ،عوامل آموزشگاهی ،دوستان و همسالان، عوامل جسمانی ،عوامل اجتماعی و فرهنگی.

 

ضرورت و اهمیت موضوع :

 

پدیده بزه و کجروی که از معضلات بزرگ اجتماعی بشمار می آید سالهای متمادی است که مسئولین و مصلحین را وادار به مطالعه بزهکاری بصورت علمی نموده و در مورد آن این سؤال مطرح بوده که چه عواملی در پیدایش کجروی ها دخیل می باشند. اگر با دیدی جامعه شناسانه به این پدیده نگریسته شود، بزهکاری را می توان به منزله نوعی بیماری اجتماعی تلقی نمود که باید معالجه شود .بدیهی است که برای مبارزه با هر بیماری باید ابتدا آن را شناخت و به زمینه های پیدایش آن پی برد چرا که شناخت ، نخستین شرط چاره جویی و بیش از نیمی از درمان است

 

خواهد به آن اهداف برسد تحقیق حاضر نیز بر اساس اهداف زیر صورت گرفته است:

 

1. 

 

2.  1-   شناخت چگونگی نگرش دانشجویان نسبت به بزهکاری .

 

3. 

 

4.  2-    بررسی عوامل مختلف در چگونگی نگرش دانشجویان به بزهکاری

 

5.  وکجرفتاری در جامعه .

 

6. 

 

7.  3-   پی بردن به میزان نگرش دانشجویان نسبت به بزهکاری .

 

8. 

 

9.  4-    به دست آوردن آماری از میزان نگرش دانشجویان به بزهکاری در

 

جامعه ای که در آن زندگی می کنند .

 

5-  شناخت عواملی که در نگرش دانشجویان به بزهکاری نقش دارند از

 

جمله عوامل خانوادگی ، فردی ، اجتماعی و غیره .

 

10.                    فرضیه های تحقیق:

 

1-بین اختلاف میان پدر و مادر و گرایش فرد به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

2-بین ناتوانی فکری در فرد(نوع احساس شخص از وجودش)و گرایش او

 

به سوی بزهکاری رابطه وجود دارد .

 

3-بین نوع دوستان فرد و گرایش او به بزهکاری رابطه وجود دارد.

 

4-بین رسانه ها (دیدن فیلمهای غیر مجاز) به اعمال بزه رابطه وجود دارد.

 

11.                   

 

12.                    عوامل مؤثر بر بزهکاری       

 

13.                   

 

14.                    عوامل اجتماعی و فرهنگی

 

15.                    عوامل فردی و شخصی

 

16.                    تماس با دوستان ناباب

 

17.                    احساس ناکامی و

 

18.                    خود پنداره منفی

 

19.                    کنجکاوی 

 

20.                    عدم محبوبیت در بین دیگران

 

21.                    برآورده نشدن انتظارات

 

22.                    کسب لذت            

 

23.                   

 

24.                     عوامل جسمانی

 

25.                     عوامل خانوادگی

 

26.                    نوع شکل ظاهری

 

27.                   

 

28.                    ناتوانی جسمی

 

29.                    توجه افراطی والدین

 

30.                    انتظارات بیش از حد والدین

 

31.                    طرد از جانب والدین           

 

32.                   

 

33.        این پژوهش به صورت پیمایشی در دانشگاه آزاد اسلمی شبستر صورت گرفته است و با استفاده از پرسشنامه به اندازه گیری متغیرها پرداخته شده است .

 

34.                   

 

متغیرها در این تحقیق عبارتند از نگرش به بزهکاری ،متغیر وابسته .و متغیرهای مستقل عبارتند از :اختلاف میان والدین-نوع و تعداد دوستانی که فرد با انها در ارتباط است –رسانه ها-مکان و نوع زندگی فرد .برای آزمون داده ها از روش آماری spss استفاده شده است .جامعه  آماری این تحقبق شامل 173 نفر از دانشجویان مشاوره ورودی های 80 و 83 می باشند که با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی ،نمونه گیری شده اند .حجم نمونه هم در این تحقیق با استفاده از جدول مورگان 118 نفر می باشند در این تحقیق پس از جمع آوری پرسشنامه ها ونمره گذاری آنها داده های بدست آمده را با استفاده از آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل کرده از بین پنج تا فرضیه موجود هیچکدام از رابطه معنی داری برخوردا نبوده  فرضیه های اصلی و پذیرش فرضیه صفر رد می شوند.در ادامه این تحقیق از محدودیت زمانی برای انجام تحقیق و جمع آوری اطلاعات لازم ،عدم همکاری مناسب آزمودنیها و نبود منابع کافی در زمینه تحقیق می باشند.

 

35.                   

 

36.                    پیشنهاداتی  برای تحقیقات آینده :

 

37.                   

 

پیشنهادی که می توانیم برای تحقیقات آینده داشته باشم این است که حتما برای انجام تحقیقی که می خواهندانجام دهند علاوه بر اینکه موضوع تحقیق را با مطالعه و دقت انتخاب کنند ،محدودیتهای زمانی تحقیق را نیز در نظر بگیریند.

 

و برای کاهش رفتارهای بزهکارانه در جامعه :

 

1-خانواده ها با فرزندان خود ارتباط صمیمانه و دوستانه برقرار کنند و از نیازها و خواسته های آنها آگاهی داشته باشند .

 

2-افراد در انتخاب دوست دقت لازم انجام دهندو به راحتی با همه ارتباط صمیمانه برقرار نکنند .

 

38.                   

 

تری

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :