دنیای اطلاعات علمی
صفحات وبلاگ
نویسنده: مجید ظروفی - ۱۳۸٤/٢/٢٠

2962000.PERSIANBLOG.ir

  وبلاگ ديگری در زمينه های علمی است

                                                                                

 

یک مقاله جالب تحقیقی

 

 

 

                                                                                                    

موضوع:بررسي تأثير ميزان كودك آزاري بر سلامت رواني پسر و دختر در مقطع دبيرستان و ابتدائي در سال 83 82

در تحقيق حاضر تأثير ميزان كودك آزاري بر سلامت رواني پسر و دختر در مقطع دبيرستان و ابتدائي در سال 83 82 مورد مطالعه قرار گرفته. هدف كلي تحقيق پرداختن به اين موضوع مي باشد كه: آيا كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان دختر و پسر تأثير مي گذارد؟ براي اين منظور از پرسشنامة محقق ساخته كودك آزاري و سلامت عمومي توسط 100 نفر از كودكان پس و 100 نفر كودكان دختر بصورت تصادفي انتخابي شده بودند تكميل گرديد.

فرض بر اين بود كه كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان تأثير زيادي مي گذارد. به اين منظور تجزيه و تحليل آماري داده هاي حاصل از اجراي پرسشنامه ها، ميانگين، واريانس، نمرات دو گروه بعد از محاسبه با استفاده از آزمون  t و ضريب همبستگي پيرسون (r) با هم مقايسه شد. نتايج حاصل مؤيد اين مطلب است كه كودك آزاري بر سلامت رواني كودكان پسر و دختر تأثير زيادي ندارد.

اما نكتة جالب توجه اينجاست كه بر خلاف تحقيقات انجام گرفتة قبلي و برخلاف انتظار از نظر تأثير كودك آزاري بر سلامت رواني دختر و پسر تفاوت معني داري مشاهده نشده به اين معني كه كودك آزاري تأثيري بر سلامت عمومي و رواني آنها ندارد. و اين امر تا حدود زيادي مي تواند به محدوديت هاي تحقيق مربوط مي باشد.

محل انجام تحقيق: دانشگاه آزاد اسلامی

نویسندگان وبلاگ:
کدهای اضافی کاربر :